Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az egeszsegesizuletek.hu oldalra való regisztrációval és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www. egeszsegesizuletek.hu oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Szerződés nyelve: magyar

4.Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatály, az ÁSZF módosítása.

Az oldal minden eleme az ATRIMA GROUP Kft. tulajdonát és szellemi termékét képezi. Az oldalon található írásbeli, videó, képi- és hanganyagok, valamint design elemek semmilyen formában nem reprodukálhatók (újbóli előállítás, másolás, továbbadás) a jogokkal rendelkező előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden jog fenntartva.

5.Megvásárolható szolgáltatások köre és

Rendelés menete

Vásárolni cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggelrendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

Az ATRIMA GROUP Kft-t a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a felhasználó köteles viselni. A vásárlást követően az ATRIMA GROUP Kft felveszi a kapcsolatot a felhasználóval e-mailben vagy telefonon, és amennyiben a felhasználó megerősíti vásárlási szándékát, a felek között a szerződés létrejön. Amennyiben az ATRIMA GROUP Kft a fogyasztót nem keresi meg a vásárlási szándékmegerősítése végett, a szerződés nem jön létre.

Az ATRIMA GROUP Kft által értékesített termékek felhasználó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

Az ATRIMA GROUP Kft teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut  eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítésseljáró díjat az ATRIMA GROUP Kft.  részére megfizette.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat az ATRIMA GROUP Kft rendszere archiválja.

A szerződés nyelve magyar.

  1. A megvásárolt áru ellenértéke

Az ATRIMA GROUP Kft a megvásárolható termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás a terméknél nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez esetleg kapcsolódó egyéb termékek vételárát.

A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelynek mértékét az ATRIMA GROUP Kft minden esetben külön feltünteti. A megvásárolt termék ellenértékét a felhasználó átvételt követően (utánvéttel,) fizeti meg az áru kiszállítását végző személynek.illetve az átvételt megelőzően bankártyás fizetéssel vagy banki utalással fizeti meg .

Az ATRIMA GROUP Kft számlát a fizetést követően, e-mailben küld a felhasználó részére.

  1. Szállítás

Az ATRIMA GROUP Kft a terméket minden esetben futárszolgálat útján juttatja el a felhasználónak, a felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat tevékenységére az adott futárszolgálat szerződési feltételei vonatkoznak, az ATRIMA GROUP Kft a futárszolgálat tevékenységéért felelősséget nem vállal.

Az ATRIMA GROUP Kft a termékek kiszállítását két munkanap-os határidővel vállalja. A határidő a szerződés létrejöttével (vásárlási szándék megerősítésével) kezdődik. Az ATRIMA GROUP Kft nem tehető felelőssé azért, ha a termék kiszállítása azért nem lehetséges, mert a futárszolgálat a felhasználót a megadott címen nem találja.

  1. Szállítási, számlázási cím

Az ATRIMA GROUP Kft a terméket a felhasználó által megadott címre küldi. Amennyiben a felhasználó eltérő címre kéri a kiszállítást, ezt a vásárlás „megjegyzés” rovatában, valamint a vásárlásmegerősítésekor jelezheti. A szállítási cím akkor módosul, ha az ATRIMA GROUP Kft a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

Az ATRIMA GROUP Kft a számlát a felhasználó által megadott névre és címre állítja ki. Amennyiben a felhasználó eltérő névre és címre kéri a számlát, ezt a vásárlás „megjegyzés” rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A számlázási cím akkor módosul, ha az ATRIMA GROUP Kft a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

  1. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

Az ATRIMA GROUP Kft mindent megtesz azért, hogy a termék rendelkezésre álljon. Ugyel  arra, hogy a vásárlás folyamatos legyen, mivel a raktárkészlet nincs elektronikus módon nyilvántartva, előfordulhat, hogy a termék a vásárláskor nem áll rendelkezésre. Amennyiben az ATRIMA GROUP Kft a szállítást a fenti 7. pontban meghatározott határidőben nem tudja vállalni, erről a felhasználót tájékoztatja. A felhasználó ebben az esetben elállhat a vásárlástól.

Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, az ATRIMA GROUP Kft  a szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat és ha az áru már kifizetésre kerult az átutalt összeget az ATRIMA GROUP Kft maradéktalanul a megrendelő címére ill. Bankszámlájára 24 órán belül visszatéríti.

  1. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belülindokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék átvételétől, az utoljára átvett termék átvételétől számított tizennégy napon belülgyakorolhatja.

A fogyasztó a hivatkozott kormányrendelet alapján nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Mivel a CH-Alpha termék a felbontást követően nem használható fel más által, a felbontott termék esetében az elállási jog nem gyakorolható!

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az ATRIMA GROUP Kft köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az ATRIMA GROUP Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén az ATRIMA GROUP Kft  a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az ATRIMA GROUP Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ATRIMA GROUP Kft nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ATRIMA GROUP Kft mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az ATRIMA GROUP Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az ATRIMA GROUP Kft-k vagy az ATRIMA GROUP Kft által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az ATRIMA GROUP Kft vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A terméket bontatlan csomagolással kell visszaküldeni (visszaadni) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az ATRIMA GROUP Kft vállalta e költség viselését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

– Az elállási jog esetén a fogyasztó visszakapja a termék kiszállításával kapcsolatos költséget is (a visszaküldés költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli),

  1. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés, békéltető testület

Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételekből, a Webáruházban történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az ATRIMA GROUP Kft el szemben, az 1.és 2. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a ATRIMA GROUP Kft  székhelyére címzett postai levélben, az1.és 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben közölheti. Az ATRIMA GROUP Kft a panaszokat minden esetben írásban válaszolja meg,postai vagy elektronikus levélben.

A fogyasztó jogosult arra, hogy a Pest Megyei Békéltető Testülethez forduljon (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; www.panaszrendezes.hu).

  1. Felhasználó felelőssége

A felhasználó nem jogosult a megvásárolt terméket továbbértékesíteni. A termék összetevőit  nem jogosult  megbontani,  közzétenni, a terméket reprodukálni, vagy másnak ebben segítséget nyújtani.